පෙරවදන

කාලයක් තිස්සේ බ්ලොග් එකක් ලියන්න හිටියත් වෙලාවක් හම්බ උනේ නෑ. හිතට ආපු නමක් දාලා එකක් පටන් ගත්තා. සංචාරකයාගේ ගමන් වලදි ගන්න ඡායාරූප පළ කරන එක තමයි බ්ලොග් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ. එහෙම උනත් වෙනත් මාතෘකා යටතේත් ලිපි පළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

%d bloggers like this: