සංචරකයා මේ ඡායරූපය ගත්තේ දඹුල්ලේ කණ්ඩලම වැව ගාවදි. වෙලාව හය හමාරට විතර ඇති.

සැන්දෑ අහස සංචරකයාගේ ප්‍රියතම ඡායරූපයම වස්තු විෂයයක්. හවසට ඉර එළියෙ තියෙන වර්ණ වෙනස් වීම් කොච්චර හරිම විවිධාකරයි. ඉතාම කෙටි කාලෙකදි අහසේ පාට වෙනස් වෙන හැටි බලන් ඉන්න ලස්සනයි.