කළින් ලිපියක ලිව්වානේ අංක 1729 යේ කතාව. අද ලියන්න යන්නේ ඒ වගේ තවත් ඉලක්කමක් ගැන. මේක සම්බන්ධව කතාවක් නම් නෑ.  කොහොමින් හරි මෙන්න මේකයි කරන්න ඕනේ.

1) ඕනෑම ඉලක්කම් 4 සංඛ්යාවක් ගන්න [හැබැයි ඔක්කොම එකම ඉලක්කම නොවන]

[උ.දා: – 4326 කියමු]

2)  දැන් සංඛ්යාවේ ඉලක්කම් එහා මෙහා කරලා හදන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්යාවත් කුඩාම සංඛ්යාවත් හදන්න.

විශාලම සංඛ්‍යාව හදන්න නම් ලොකුම ඉලක්කම දහස්ථානයටත් ඊළඟට ලොකුම ඉලක්කම සියස්ථානයටත් ආදී වශයෙන් ලිව්වාම හරි]

[මුලින් ගත්ත උදාහරණයට අනුව 6432]

කුඩාම සංඛ්‍යාව හදන්න අනික් පැත්තට ඉලක්කම් අසුරන්න.

[මුලින් ගත්ත උදාහරණයට අනුව 2346]

3) දැන් අළුත් සංඛ්යා දෙකෙන් ලොකු එකෙන් කුඩා එක අඩු කරන්න.

[උ.දා: – 6432 – 2346 = 4086]

4) ලැබුණු සංඛ්යාවට ආයෙමෙත් පියවර අංක දෙකේ සිට කර ගෙන එන්න.

මෙහම දිගටම කරගෙන ගියාම එක වෙලාවක අංක 6174 ඇවිල්ලා එතනින් එහාට හැම වෙලේම 6174න් නතර වෙනවා. මෙම අපූරු රටාව හොයා ගත්තේ ඉන්දීය ජාතික ගණිතඥයෙක් වන D. R. Kaprekar. ඒ නිසාම අංක 6174 ට Kaprekar ගේ නියතය කියලත් කියනවා.

දැන් සම්පූර්ණ උදාහරණයක් අරන් බලමු. පටන් ගන්න ඉලක්කම විදියට ගම්මු 3425

[5432-2345 = 3087]

[8730-0378 = 8352]

[8532-2358 = 6174]

[7641-1467 = 6174]

[7641-1467 = 6174]

………..

වැඩේ හරිද කියලා බලන්න තව උදාහරණයක් අරන් බලමු.

උ.දා:- 9472

[9742-2479 = 7263]

[7632-2367 = 5265]

[6552-2556 = 3996]

[9963-3699 = 6264]

[6642-2466 = 4176]

[7641-1467 = 6174]

[7641-1467 = 6174]

[7641-1467 = 6174]

………..

මේ විදියටම ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යාවකින් පටන් ගත්තොත් අංක 495ට තමයි අභිසාරී වෙන්නේ.

Advertisements