එකම තැනේ අවුරුද්දේ කාල දෙකකදී ගත්ත ඡායාරූප දෙකක්. තැන ගැන කියවෙන මුල් ලිපිය මෙතැනින්.

ප.ලි: බක වරක් චක්කරේ ගැටළුවට උත්සාහ කරපු අයට ඔන්න සංචාරකයා පොඩි උදව්වක් දැම්මා කමෙන්ටුවක් විදියට.