සංචාරකයා ගැන

සංචාරකයා ගැන වැඩිය කියන්න දෙයක් නෑ. තොරතුරු තාක්ෂ්ණය පැත්තෙ රැකියාවක් තමයි කරන්නේ. ඡායාරූපකරණය තමයි සංචාරකයගේ විනෝදාංශය.

Advertisements
%d bloggers like this: