මේ සැන්දෑ අහස සංචාරකයා ඡායාරූපයට හසු කර ගත්තේ දකුණු දිග සියමේ තියෙන සමෝයි දූවෙදි. සමෝයි දූව හිරු උදාව සහ බැසීම ඡායාරූපයට නඟන්න ඉතාම හොඳ තැනක්.

මිනිසුන් ලෝකය විනාශ කර ගෙන යන විදියට තව ටික කාලයකින් ස්වභාවික දෙයක් කියලා ඡායරූපයට ගන්න ඉතුරු වෙන්නේ ඉරු උදාවේ සහ බැසීමේ වර්ණ රටා විතරයි කියලා තමයි සංචාරකයාට නම් හිතෙන්නේ.